Buletin informativ

a) Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului local al comunei Alexandru Odobescu 

Legislația privind organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului local al comunei Alexandru Odobescu:

 1. Constituția României: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355
 2. Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28009
 3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20173
 4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49915
 5. OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51410
 6. Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95836
 7. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153210  
 8. Legea nr.24/2000 republicată (r2), privind normele de tehnică legislativă pentru publicarea actelor normative, modificată și completată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118116
 9. Codul civil al României aprobat prin Legeanr.287/2009: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205332
 10. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794
 11. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29731
 12. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667
 13. Legea nr.333/2003 cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156432
 14. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201185
 15. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupției: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323#id_artA511  
 16. Legea fondului funciar  nr.18/1991 rerepublicată, modificată și completată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203359
 17. OG nr. 28/2008 privind registrul agricol, modificată şi completată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/96993
 18. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/162616
 19. Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290
 20. Legea nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203151

Acte normative cu impact asupra activității:

 1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
 2. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a petiţiilor: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817
 3. HG nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51282  
 4. HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaților: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195770
 5. Ordinul nr.289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/2018 din 17 august 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/196888

Legislația privind organizarea serviciilor publice oferite cetățenilor de către Primăria comunei Alexandru Odobescu este disponibilă în cadrul secțiunilor specifice.

b) structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor funcționale al Primăriei comunei Alexandru Odobescu

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Alexandru Odobescu, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Alexandru Odobescu nr. 21/31.05.2010, actu alizat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Alexandru Odobescu nr. 44/19.07.2016: http://primariaodobescu.ro/636-2/
Organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Alexandru Odobescu, aprobate prin Hotărârea Consiliului local al comunei Alexandru Odobescu nr. 45/19.07.2016: http://primariaodobescu.ro/regulament-de-organizare-si-functionare/
Regulamentul de ordine interioară, aprobat prin Dispoziția Primarului comunei Alexandru Odobescu :

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei comunei Alexandru Odobescu și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

Primar, Nicula EREMIA, telefon  mobil 0723501123, e-mail: primaria_alodobescu@yahoo.com
Viceprimar, Gheorghe DINU, telefon mobil 0729929533, e-mail primaria_alodobescu@yahoo.com
Secretar comună, Vasile ISPAS, telefon mobil 0722608449, e-mail primaria_alodobescu@yahoo.com
Responsabil cu difuzarea informațiilor publice:

d) coordonatele de contact ale Primăriei/Consiliului local al comunei Alexandru Odobescu

 1. Datele de contact ale Primăriei/Consiliului local al comunei Alexandru Odobescu: Sat Nicolae Bălcescu Str Centrală Nr. 29 Cod poștal: 917007, Județ: Calarasi telefon fix 0242533600, fax 0242533600, e-mail primaria_alodobescu@yahoo.com
  2. Programul de funcționare al instituției:

Luni – Joi: 7:30 – 12:00, 12:30 – 16:30,

Vineri: 07:30 – 13:30.

e) audiențe

Primar – Dl.Nicula Eremia –marti si joi între orele 08:00 – 10:00

Viceprimar – Dl. Gheorghe Dinu –luni si vineri între orele 08:00 – 10:00

Secretar comuna – Dl Vasile Ispas – miercuri între orele 10:00-12:00.

Înscrierile în audiență se pot face în fiecare zi, între orele 08:30 – 10:30, astfel:

– telefonic, la nr. 0242533600;

– personal, prin cerere scrisă, depusa la Registratura Primăriei.

f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

Bugetul aprobat: http://primariaodobescu.ro/buget/
Bilanțul contabil: http://primariaodobescu.ro/bilanturi-contabile/

g) programele și strategiile proprii

Programele si strategiile comunei Alexandru Odobescu pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Alexandru Odobescu http://primariaodobescu.ro/programe-si-strategii/

h) lista cuprinzând documentele de interes public

Lista privind documentele de interes public, conform prevederilor art.5 alin.(1) lit.g) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (http://primariaodobescu.ro/lista-cu-documentele-de-interes-public-si-lista-cu-documentele-produse-gestionate-de-institutie/ ):

 • Hotărâri adoptate de Consiliul local al comunei Alexandru Odobescu,
 • Dispoziții emise de primarul comunei Alexandru Odobescu;
 • Proiecte de interes public finanțate din surse proprii și/sau bugetare (bugetul de stat) și/sau surse financiare externe;

Alte acte normative sau individuale.

i) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

Lista privind categoriile de documente produse și/sau gestionate, conform prevederilor art.5 alin.(1) lit.h) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (http://primariaodobescu.ro/lista-cu-documentele-de-interes-public-si-lista-cu-documentele-produse-gestionate-de-institutie/) :

 • Certificate de urbanism,
 • Autorizații de construire/desființare,
 • Certificate de producător,
 • Caiete de sarcini și documentații de licitație publică,
 • Documente și informații necesare desfășurării în bune condiții a activității de urbanism la nivel local,
 • Proiectul de buget și bugetul local,
 • Acte de stare civilă (documente gestionate),
 • Formulare de stare civilă tipizate (documente gestionate),
 • Înștiințări de plată, somații de plată, titluri executorii,

Hotărâri judecătorești de interes public cu privire la activitatea consiliului local.

j) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a institutiei publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

În conformitate cu prevederile art.22 din Legea 544/2001 şi ale art.36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice – Tribunalul Călărași. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001.

http://primariaodobescu.ro/modalitatea-de-contestare-a-deciziei-si-formularele-aferente-pentru-reclamatie-administrativa-refuz-si-netrimitere-in-termen-legal/