Anunt licitatie

12 decembrie 2023

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de
  identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
  contact: Comuna Alexandru Odobescu, cu sediul in sat Nicolae Bălcescu, strada
  Centrala, nr.29, Comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași. telefon 0729808480,fax
  0242 533 600, e-mail primaria_alodobescu@yahoo.com , Cod fiscal: 3966281
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
  și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren in suprafață de 76 mp, având
  categoria curți construcții, situat in sat Nicolae Bălcescu, nr 34, comuna Alexandru
  Odobescu, județul Călărași, având nr. cadastral 22241, Carte Funciara nr. 22241,
  pentru desfășurarea activității de alimentație publica, aparținând domeniul public al
  Comunei Alexandru Odobescu. Închirierea se face in baza caietului de sarcini, H.C.L
  Alexandru Odobescu nr.70/12.10.2023 si O.U.G nr. 57/03.07/2019
 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.
  1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
   exemplar al documenta iei de atribuire: In urma solicitării scrise la sediul comunei
   Alexandru Odobescu.
  2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției
   de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul
   secretariat din cadrul Comunei Alexandru Odobescu, cu sediul in satul Nicolae
   Bălcescu, strada Centrala nr.29,comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași.
  3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
   prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 20 lei/ exemplar care se vor
   achita numerar la casieria instituției.
  4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 04/12/2023, ora 16,00
 4. Informații privind ofertele:
  1. Data-limită de depunere a ofertelor: 12/12/2023, ora 09.00
  2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Comunei Alexandru Odobescu,
   din sat Nicolae Bălcescu, strada Centrala, nr.29,Comuna Alexandru Odobescu, județul
   Călărași.
  3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar
 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
  12/12/2023, ora 10,00 Comuna Alexandru Odobescu, din sat Nicolae Bălcescu, strada
  Centrala, nr.29 – la Sala de ședințe .
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente
  în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călărași,
  cu sediul in municipiul Călărași, strada București, nr.106, JUDETUL Călărași telefon
  0242 311 947, fax 0242 316 157, e-mail trcl@just.ro
 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării :
  10/11/2023

Last modified: 12 decembrie 2023

Comments are closed.