ANUNT M.O concesionare 2024

23 aprilie 2024

 • 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Alexandru Odobescu, cu sediul in sat Nicolae Bălcescu, strada Centrala, nr.29, Comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași. telefon 0729808480,fax 0242 533 600, e-mail primaria_alodobescu@yahoo.com, Cod  fiscal: 3966281
 • 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunurilor care urmează să fie concesionate:

–  teren in suprafață de 4.475 mp, având categoria teren intravilan, situat in  sat Nicolae Bălcescu, tarla 58, parcela 19, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași, având nr. cadastral 24023, Carte Funciara nr. 24023, pentru desfășurarea activității ferma păsări, aparținând  domeniul privat al Comunei Alexandru Odobescu. Concesionarea se face in baza  caietului de sarcini, H.C.L Alexandru Odobescu nr.26/04.04.2024 si O.U.G nr. 57/03.07/2019.

 teren in suprafață de 8.821 mp, având categoria teren intravilan, situat in  sat Nicolae Bălcescu, tarla 58/1, parcela 4/4, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași, având nr. cadastral 23960, Carte Funciara nr. 23960, pentru desfășurarea activității  procesare legume, aparținând  domeniul privat al Comunei Alexandru Odobescu. Concesionare se face in baza  caietului de sarcini, H.C.L Alexandru Odobescu nr.27/04.04.2024 si O.U.G nr. 57/03.07/2019.

teren in suprafață de 9.000 mp, având categoria teren intravilan, situat in  sat Galatui, tarla 65/4, parcela 1, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași, având nr. cadastral 24102, Carte Funciara nr. 24.102, teren arabil, aparținând  domeniul privat al Comunei Alexandru Odobescu. Concesionarea se face in baza  caietului de sarcini, H.C.L Alexandru Odobescu nr.28/04.04.2024 si O.U.G nr. 57/03.07/2019.

 • 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.
 • 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui

exemplar al documentației de atribuire: In urma solicitării scrise la sediul comunei Alexandru Odobescu.

 • 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul secretariat din cadrul Comunei Alexandru Odobescu, cu sediul in satul Nicolae Bălcescu, strada Centrala nr.29,comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași.
 • 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 20 lei/ exemplar care se vor achita numerar la casieria instituției.
 • 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.05.2024, ora 16,00
 • 4. Informații privind ofertele:
 • 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 17.05.2024, ora 09.00
 • 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Comunei Alexandru Odobescu, din sat Nicolae Bălcescu, strada Centrala, nr.29,Comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași.
 • 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar
 • 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 17.05.2024, ora 10,00 Comuna Alexandru Odobescu, din sat Nicolae Bălcescu, strada Centrala, nr.29 – la Sala de ședințe .
 • 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călărași, cu sediul in municipiul Călărași, strada București, nr.106, JUDETUL Călărași telefon 0242 311 947, fax 0242 316 157, e-mail trcl@just.ro
 • 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 22.04.2023

Last modified: 24 aprilie 2024

Comments are closed.