Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie

 1. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea Consiliului local si aparatului de specialitate al primarului:
   • • Constitutia Romaniei, repubilcata;
   • • Legea nr 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
   • • Legea nr 7/2004, republicata, privind Codul de Conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
   • • leagea nr 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
   • • Leagea nr 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
   • • Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
   • Regulamentele de organizare si functionare;
 2. Structura organizatorica a autoritatii publice, atributiile consiliului local, ale primarului, viceprimarilor, secretarului si ale structurilor functionale, programul de functionare, programul audientelor;
 3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii si ale functionarilor responsabili cu difuzarea informatiilor de interes public;
 4. Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
 5. Sursele financiare, bugetul, bilantul contabil, taxele si impozitele locale;
 6. Lista cuprinzand documente de interes public;
 7. Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestioante, prin aparatul de specilitate al Primarului comunei Alexandru Odobescu care se  excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public potrivit legii, sau altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art. 7 din Legea nr 544/2001;
 8. Modalitatile de contestare a deciziilor autoritatii administatiei publice locale, in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptuilui de acces la informatiile de interes public solicitate

Lista documenteleor care se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor;
Dispozitiile privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public

legea_544__2001

Comments are closed.