Măsuri de prevenire Covid 19

25 martie 2020

HOTĂRÂREA nr.2
privind stabilirea unor noi măsuri ce se vor lua la nivelul Comunei Alexandru Odobescu, Județul Călărași, de prevenire a răspândirii COVID-19, respectiv stabilirea măsurilor și acțiunilor în scopul gestionării eficiente a situațiilor de urgență generate de intensificări ale vântului, ninsoare moderată cantitativ în intervalul 22.03.2020, ora 13:00 – 25 martie 2020, ora 18:00
Având în vedere:
Evoluția situației epidemiologice detrerminată de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 și necesitatea monitrorizării și asigurării condițiilor de carantină a persoanelor izolate la domiciliu în teritoriul adminstrativ al Comunei Alexandru Odobescu;
Hotrărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Călărași nr.17 din 21.03.2020 privind completarea măsurilor ce se vor lua la nivelul județului Călărași pe perioada stării de urgență;
Informarea meteorologică nr.24/22.03.2020 a Administrației Naționale de Metereologie,;
Adresa Circulară a Instituției Prefectului – Județul Călărași nr.2208 din 23.03.2020 punerea în aplicare a măsurilor emise prin Ordonanța Militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
Dispoziția primarului comunei Șoldanu nr. 119 din 18 nseptembrie 2017 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.
În baza:
prevederilor art.12 şi art.15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, modificată și completată;
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență;
prevederilor Ordonanței Militare nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
prevederilor art.4 alin.(4), art.9 alin.(2), (3) şi (4) lit.d) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;
prevederilor Decretului Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.
În temeiul prevederilor art.9 şi art.10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al CLSU Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi.
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi, întrunit în şedinţa extraordinară din 24.03.2020,
H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1. – (1) Se aprobă un nou set de măsuri ce se vor lua la nivelul Comunei Alexandru Odobescu, Județul Călărași, de prevenire a răspândirii COVID-19, cuprins în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1.2) Măsurile cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi aduse la cunoștința colectivității locale prin toate mijloacele de comunicare: afișare în zone frecventate, la avizierele instituțiilor publice și agenților comerciali, pe site-ul http://primaria-alexandru odobescu.ro, pe canalele de socializare media (Facebook, Instagram etc).
Art.2. – (1) Primarul Comunei Alexandru Odobescu va identifica și va ține evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținatori sau altă formă de ajutor, și, împreună cu Consiliul Local al Comunei Alexandru Odobescu, va asigura sprijinul acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara gospodăriilor.
(1.2) Evidențele se actualizează și se raportează săptamânal la centrul județean Călărași de coordonare și conducere a intervenției.
(1.3) Modalitățile de sprijin pentru persoanele prevăzute la aliniatul (1) sunt detaliate în Anexa nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. – Se vor afișa la sediul, pe site-ul Primăriei Comunei Alexandru Odobescu și pe canalul Facebok avertizările meteorologice de Cod portocaliu.
Art.4. – Se va asigura avertizarea populației cu privire la regulile de prevenire și stingere a incendiilor pe timpul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase.
Art.5. – Se va asigura fluența traficului rutier pe traseele de evacuare prin mijloace tehnice de intervenție locale.
Art.6. – Se va asigura convocarea de îndată a membrilor voluntari ai SVSU, care să asigure sprijinirea populației posibil afectată și participarea la acțiunile de înlăturare a efectelor negative produse de fenomenele meteorologice periculoase.
Art.7. – Prezenta hotărâre este general obligatorie în teritoriul admninistrativ al Comunei Alexandru Odobescu nu, Județul Călărași și va fi adusă la cunoștință publică prin grija Comitetului Local pentru Situații de Urgență.
Art.8. – Se va informa CJSU Călăraşi despre acţiunile şi măsurile întreprinse la nivelul Comunei Alexandru Odobescu pe perioada stării de urgență în vederea prevenirii răspândirii și gestionării infecției cu SARS-CoV-2 (COVID-19).
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează membrii CLSU Alexandru Odobescu şi structurile locale cu atribuţii în gestionarea acestei situaţii de urgenţă.

PREŞEDINTE C.L.S.U. ALEXANDRU ODOBESCU
Primarul Comunei Alexandru Odobescu, Niculae EREMIA

Nr. 2
Adoptată la Comuna Alexandru Odobescu, astăzi, 24 martie 2020

Anexa nr.1
la Hotărârea CLSU Alexandru Odobescu nr.2 din 24.03.2020

MĂSURI CE SE VOR LUA LA NIVELUL COMUNEI ALEXANDRU ODOBESCU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, DE PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII COVID-19
în perioada 24.03.2020 – 16.04.2020

Art.1. – (1) Circulația persoanelor în afara gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricarui grup de persoane.
(1.2) Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.
Art.2. – În intervalul orar 6:00-22:00 se recomandă ca circulația persoanelor în afara gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:
1.2.i.1.a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
1.2.i.1.b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
1.2.i.1.c) deplasarea pentru asistența medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
1.2.i.1.d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
1.2.i.1.e) deplasări scurte, în apropierea gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.
Art.3. – (1) În intervalul orar 22:00-6:00, circulația persoanelor în afara gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la articolul 2.
(1.2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
(1.3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(1.4) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei, adresa locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
Art.4. – (1) Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.
(1.2) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, precum și împărtășirea credincioșilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora.

PREŞEDINTE C.L.S.U. ALEXANDRU ODOBESCU
Primarul Comunei Alexandru Odobescu, Niculae EREMIA

Anexa nr.2
la Hotărârea CLSU Alexandru Odobescu nr.2 din 24.03.2020

MODALITĂȚILE DE SPRIJIN PENTRU PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ DE PESTE 65 DE ANI, FĂRĂ SUSȚINĂTORI SAU ALTĂ FORMĂ DE AJUTOR
în perioada 24.03.2020 – 16.04.2020
Art.1. – În vederea minimalizării expunerii persoanelor în vârstă de peste 65 ani fără susținatori sau altă formă de ajutor, în afara gospodăriilor, se stabilește asistența din partea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Alexandru Odobescu.
Art.2. – Se constituie grupul de asistență format din membrii CLSU Alexandru Odobescu și următoarele persoane din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Alexandru Odobescu:
1.2.i.1) PAUL ION, Șef SVSU Șoldanu,
1.2.i.2) CHESARU PETRUS IONUT, consilier Asistență socială,
1.2.i.3) BORDEIANU VASILE, asistent medical comunitar, Dezvoltare comunitară,
1.2.i.4) MIRCEA MARIUS CRISTIAN- consilier asistent urbanism
1.2.i.5) LAZAR NICOLETA -consilier superior stare civila
(1.3) Persoanele identificate conform articolului 1 vor fi contactate inițial personal de membrii grupului de asistență, urmând ca solicitările de aprovizionare să se facă pe cât posibil telefonic, în zilele de marți, joi, sîmbătă, duminică, la numărul de telefon 0242533600, fiiind preluate de personalul de serviciu la permanență.
Art.3. – (1) Membrii grupului va sprijini aprovizionarea cu alimente, medicamete și produse de igienă de strictă necesitate, pe cheltuiala solicitantului.
(1.2) Grupul va acționa în teren în echipe de câte trei persoane, în zilele de luni, miercuri și vineri ale săptămânii, între orele 09:00 și 13:00.
(1.3) Alimentele, medicametele și produsele de igienă de strictă necesitate sunt aduse la domiciliul persoanelor vizate.
(1.4) Persoanele vizate le vor prelua fără a intra în contact cu personalul care face aprovizionarea, păstrând o distanță de minim 2 metri față de acesta.
(1.5) Alimentele, medicametele și produsele de igienă de strictă necesitate vor fi lăsate la intrarea în gospodărie pe un suport aflat lângă poarta casei și sunt preluate de către persoana aflată în izolare doar după ce persoana care face aprovizionarea s-a retras.
(1.6) Este recomandat ca atenționarea asupra furnizării alimentelor sau produselor să se facă pe cale telefonică, și nu prin atingerea ușii/porții/clanței/soneriei.
(1.7) Personalul care face aprovizionarea va urmări de la distanță ridicarea alimentelor de către persoana vizată, asigurându-se astfel că a avut loc intrarea în posesia acestora.
(1.8) Raportarea săptămânală la centrul județean se va realiza de către membrii Compartimentului Asistență socială.

PREŞEDINTE C.L.S.U. ALEXANDRU ODOBESCU
Primarul Comunei Alexandru Odobescu, Niculae EREMIA

Last modified: 15 aprilie 2021

Comments are closed.